Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på alle salg fra MCDyno  Roar Aas, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Produktinformasjon
Alle oppgaver og data som finnes i MCDynos produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Kunden vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

Priser
Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2% fra ordredato eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder MC Dyno seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works MCDynos lager om ikke annet er oppgitt. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom kunden mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til MCDyno innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang
Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på MCDynos lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på kunden når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Betaling/Morarenter
Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser forhåndsbetaling. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder MCDyno seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.

Salgspant – Eiendomsrett
MC Dyno forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert kunden til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med MC Dynos eiendomsrett av kunden og holdes adskilt fra kundens varelager.

Mangler
Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes kunden eller forhold på hans side, har MC Dyno ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når MC Dyno foretar retting eller omlevering, kan ikke kunden gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon
Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedriften skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til bedrifter og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. MCDyno gir ikke bedrifter eller dennes kunder egen garanti på produktene.
Retur
Hardware: MCDyno vil i de fleste tilfeller akseptere retur innen 14 dager fra varen er mottatt. Vennligst kontakt post@MCDyno.com for å få et RMA-nummer og leveringsinformasjon. Returnerte varer uten RMA-nummer vil føre til en 15% returgebyr. Programvare: MCDyno vil ikke refundere noe på programvare.
Toll og avgifter
Kunden er ansvarlig for å betale alle påførte toll, skatter og andre avgifter .
Erstatningsansvar
MCDyno fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor MC Dyno forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.
Produktansvar
Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er MCDyno erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 8.
Force Majeure
Er MCDyno forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos MCDyno eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den. Slik som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er MCDyno fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.
Eksport
Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.
Tvister
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Hamar Tingrett som vedtatt verneting.

Bruksvilkår tuning og trimprodukter og tjenester
*** Installasjonen av dette produktet og eller service, indikerer at kjøper har lest og fullt forstår denne avtalen og aksepterer avtalevilkårene. Ikke bruk dette produktet før du har lest nøye gjennom følgende avtale.  Denne avtalen fastsetter vilkårene og betingelsene for bruk av tuning-produktet eller tjenesten. ***

Ansvarsfraskrivelse tuning-produkter og service
Les dette nøye før du installerer noen tuning-produktet eller service. Dette er et høyytelses produkter og tjenester. Brukes på eget ansvar. Produkter og  tjenester er kun for bruk på lukkede områder/baner. Bruk av Trim/Tuning-teknologi produkter og/eller tjenester på offentlige veier og/eller brukt på noen utslipp kontrollerte kjøretøy er forbudt.

Ansvarsfraskrivelse ytelse garanti
Ved å installere dette produktet og/eller tjenesten, forstår og godtar kunden at som et høy ytelses produkt eller tjeneste, vil de individuelle resultater kunne variere avhengig av merke, modell og bruk. MCDyno eller deres leverandører skal på ingen måte holdes ansvarlig eller erstatningspliktig for noen av resultatene, hevdet eller annet, som kan eller ikke kan komme fra produktet eller tjenesten. Kunden forstår også at den opprinnelige kjøretøysprodusenten gjør sine egne bestemmelser om virkningene av tilleggsprodukter på sine garantier, MCDyno eller deres leverandører skal på ingen måte holdes ansvarlig eller erstatningspliktig for noe knyttet til eller som følge av den opprinnelige kjøretøysprodusentens garantier og/eller bruksvilkår. Tuning/trimprodukter vil forstyrre og bør fjernes fra kjøretøyet før noen diagnostiske tester utføres.

FRASKRIVELSE av ansvar
ECUnleashed Tuning-teknologi, dens distributører eller forhandlere skal på ingen måte være ansvarlig for riktig bruk og service av produkter.  Kjøperen av slike systemet fraskriver seg herved alle erstatningskrav.  Kjøperen erkjenner at han ikke er avhengig av selgers ferdigheter eller bedømmelser for å velge eller gi varer og/eller tjenester egnet for et bestemt formål og at det ikke er noen forpliktelser utover beskrivelsen på forsiden av dette dokuments bestemmelser, og kjøper herved gir avkall på alle rettsmidler eller gjeld, uttrykt eller underforstått ved lov eller på annen måte (inkludert uten forpliktelser til selgeren med respekt, salgbarhet og følgeskader) eller hvorvidt foranlediget av Selgers uaktsomhet. Selger fraskriver seg alle garantier og fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for personskade eller andre skader.  Kjøperen erkjenner og godtar at ansvarsfraskrivelsen er et krav for denne avtalen og kjøper samtykker i å holde selger skadesløs og holde selger skadesløs fra eventuelle krav som gjelder varen utstyret eller kjøpet.  Under ingen omstendigheter vil selgeren være ansvarlig for skader eller utgifter på grunn av bruk eller salg av slikt utstyr. Selgeren påtar seg intet ansvar om installasjon eller feil bruk av dets produkter eller tjenester.  Det er installatørens ansvar å sørge for riktig installasjon og hvis tvil kontakte produsent.

Ansvarsfraskrivelse ytelse produkter og garantien
Ved å installere dette produktet og/eller tjenesten, forstår kunden og godtar at ECUnleashed Tuning teknologier gir ingen garantier, refusjoner eller returnerer noen høyytelse produktet og/eller tjenesten, forsendelsestillegg håndtering og/eller gebyrer. Kunden  er ansvarlig for å forsikre alle varer som skal leveres til selskapet.